CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

Most Cited

1
Research progress of metal bond diamond tools
WU Yanping, YAN Qingzhi
2019, 39(2): 37-45. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.2.0008
2
砂带磨削技术的研究现状和发展方向简介
2020, 40(3): 1-4.
3
Ultrasonic assisted grinding of SiCf/SiC composites
KANG Renke, ZHAO Fan, BAO Yan, ZHU Xianglong, DONG Zhigang
2019, 39(4): 85-91. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.4.0015
4
Review on chemical mechanical polishing of silicon wafers
XU Jiahui, KANG Renke, DONG Zhigang, WANG Ziguang
2020, 40(4): 24-33. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0004
5
Principle and application of orderly arranging grain technology of superabrasives
FENG Chuangju, CUI Zhongming, HE Qingshan, WANG Xing, YANG Moxi
2018, 38(1): 65-72,77. doi: 10.13394/j.cnkij.gszz.2018.1.0012
6
Development of ultrasonic vibration polishing method on workpiece surface
WAN Hongqiang, HAN Peiying, GE Shuai, LI Fancong, LIU Zhihao
2018, 38(2): 94-100. doi: 10.13394/j.cnkij.gszz.2018.2.0019
7
Research progress of PCBN superhard cutting tools
LI Yanguo, CHENG Zhaonan, ZOU Qin, WANG Mingzhi, YIN Yuhang
2019, 39(3): 58-68. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0010
8
Investigation of grain wear in diamond abrasive belt grinding titanium alloy blade for aeroengine
LIANG Qiaoyun, SHAN Kun, LI Zhaorui, ZOU Lai, HUANG Yun
2020, 40(4): 59-64. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0009
9
Study status and future prospects on ultrasonic assisted grinding of hard and brittle materials
DING Kai, LI Qilin, SU Honghua, CHEN Yurong
2020, 40(1): 5-14. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.1.0001
10
Effects of lights modes and abrasives on UV-photocatalysis assisted polishing of 6H-SiC single crystal
LU Jiabin, XIONG Qiang, YAN Qiusheng, WANG Xin, BIN Shuiming
2019, 39(3): 29-37. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0006
11
大尺寸单晶硅片加工技术简介
2020, 40(4): 1-4.
12
Research progress in chemical mechanical polishing of single crystal SiC substrates
DENG Jiayun, PAN Jisheng, ZHANG Qixiang, GUO Xiaohui, YAN Qiusheng
2020, 40(1): 79-91. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.1.0013
13
钛合金切削磨削加工技术研究进展
2020, 40(5): 1-4.
14
Comparative study on machining of CFRP by end mill and abrasive router
ZHOU Jingwen, QIN Wenjin, MU Yingjuan, REN Peiqiang, LIU Xing, CHEN Yan
2020, 40(4): 76-80. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0012
15
Manufacturing technique and industry status of semiconductor silicon wafers
YAN Zhirui, KU Liming, BAI Dujuan, CHEN Haibin, WANG Yongtao
2020, 40(4): 5-11. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0001
16
Process exploration of lapping TC4 Ti alloy with spherical fixed abrasive head
WANG Jianjie, LI Jun, HUANG Junyang, MING Shun, ZHU Yongwei, ZUO Dunwen
2019, 39(3): 23-28. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0005
17
Simulation and experimental study on diamond stick superfinishing bearing raceway made of zirconia ceramic
LI Songhua, WANG Weidong, WU Yuhou, SUN Jian, HAN Tao
2018, 38(4): 64-71. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2018.4.0013
18
Study on influence of cutting vibration on CBN tool wear based on finite element theory
ZHU Nan
2020, 40(1): 92-98. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.1.0014
19
超声加工技术的研究现状和发展方向简介
2020, 40(1): 1-4.
20
Recent progress of free-standing diamond films prepared by DC arc plasma jet method
LI Chengming, CHEN Liangxian, LIU Jinlong, WEI Junjun, HEI Lifu, LV Fanxiu
2018, 38(1): 16-27. doi: 10.13394/j.cnkij.gszz.2018.1.0003
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:18
 • To
 • Go